English terms and conditions sheet available upon request.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepassing

1. opdracht:
Het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

2. object: 

Datgene, van welke aard ook, dat door opdrachtnemer, in het kader van de aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst, direct of indirect, tot stand is gebracht en/of anderszins uit de werkzaamheden voortvloeit, alles in de ruimste zin van het woord.

3. Werkzaamheden:
Al hetgeen opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst, maakt en/of uitvoert en/of onderneemt en/of doet maken en/of doet uitvoeren en/of doet ondernemen, alles in de ruimste zin van het woord.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van de overeenkomst tussen Victor Vroegindeweij Producties, de opdrachtnemer en de partij die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, hierna te noemen: de opdrachtgever.

5.Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst van of met opdrachtnemer.

6. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen. 

7. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 2. Offerte  

 

1. De offertes van opdrachtnemer zijn gedurende 14 dagen geldig en zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

2. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

 

Artikel 3. Opschorting, annulering, ontbinding

 

1. Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst op te zeggen of te ontbinden gedurende de overeengekomen werkzaamheden, mits opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoed. Onder deze schade wordt begrepen de door opdrachtnemer gemaakte kosten en gederfde winst die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, waaronder ingekochte of gehuurde materialen en bestede uren.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd of ontbonden door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden om de door derden gemaakte kosten te vergoeden, indien de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst reeds een of meerdere derden heeft ingeschakeld ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.

3. In geval er sprake is van omstandigheden, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van opdrachtgever, welke de nakoming van de opdracht door opdrachtnemer in redelijkheid onmogelijk maken, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht terug te geven, zonder aansprakelijkheid voor materiële en immateriële geleden schade door opdrachtgever.

4. Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan opdrachtnemer. 

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

6. In geval van surséance of faillissement van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen.

7. Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens deze redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden. 

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van tijdelijke niet bereikbaarheid van de informatie, als gevolg van omstandigheden bij de provider of andere buiten opdrachtnemer gelegen oorzaken of omstandigheden.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens het geval dat de schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van opdrachtnemer.

3. In geen geval is opdrachtnemer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst en/of gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

4. In geen geval is opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk voor tekortkomingen van derden met wie opdrachtnemer in het kaderovereenkomst ten behoeve van opdrachtgever overeenkomsten aangaat.

5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan opdrachtgever in rekening is of wordt gebracht op grond van de overeenkomst waarin opdrachtnemer toerekenbaar is tekort geschoten.

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van aanspraken van derden verband houdende met een overeenkomst en/of voortvloeiend uit de uitvoering van een overeenkomst.

7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer bij de overeenkomst ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden met betrekking tot portretrechten en/of rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens of materialen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.                                     

 

Artikel 5. Levering en Levertijd

         

Een door opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

 

1. Met het realiseren van de opdracht wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van de daarvoor benodigde gegevens en materialen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle materialen en gegevens met betrekking tot de opdracht. Deze kunnen bestaan uit:

 

•           Teksten

•           Foto’s

•           Video en audio materiaal    

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.

 

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom en gebruiksrecht 

                                                 

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege opdrachtnemer zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege hem waren ontwikkeld.

2. Niettegenstaande het bepaalde in het vorige artikellid en behoudens andersluidend (schriftelijk) overeengekomen, komen in het bijzonder de auteursrechten met betrekking tot het object aan opdrachtnemer toe indien de opdrachtgever of een derde, zonder dat sprake is van een schriftelijke overdracht van auteursrechten, het object als van hem afkomstig openbaar maakt of openbaar doet maken als omschreven in artikel 8 Auteurswet 1912.

3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, programmascripts, graphics, videomateriaal, software, enzovoort, blijven eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

4. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen en/of het object en/of werk anderszins zich er niet voor leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om op de gebruikelijke wijze in het colofon, in een titelrol of anderszins zijn naam op of bij het object en/of werk anderszins te (laten) vermelden of verwijderen en is het opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het object en/of werk anderszins zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer openbaar te (doen) maken of te (doen) verveelvoudigen.

 

 

Artikel 8. Licentie en Promotioneel gebruik

 

1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het object voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de in de overeenkomst vastgelegde omvang en bestemming. Zijn er over de omvang en bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het object, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht door opdrachtgever vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

2. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van het object zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan opdrachtnemer verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet (tijdig) door opdrachtgever wordt betaald, opdrachtnemer later gerechtigd zal zijn ieder gebruik van het object alsnog te (doen) stoppen.

3. Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd het object en/of werk anderszins te (doen) wijzigen en/of wijzigingen in het object en/of werk anderszins te (doen) aanbrengen. Indien opdrachtgever wijziging van het object en/of werk anderszins als bedoeld in dit artikellid wenst, stelt hij opdrachtnemer in de gelegenheid om op nader overeen te komen condities een dergelijke wijziging uit te (doen) voeren. Dit laat de noodzakelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van opdrachtnemer onverlet.

4. Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd het object en/of werk anderszins ruimer of op andere wijze te (doen) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder maar niet uitsluitend begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve object en/of werk anderszins, heeft opdrachtnemer wegens inbreuk op zijn rechten recht op een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het Object te gebruiken voor zijn eigen portfolio, publiciteit of promotie. Opdrachtnemer zal daartoe uitsluitend toestemming van de opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van de het object en/of werk is overgegaan, welke toestemming niet zal worden geweigerd.

6. Partijen kunnen schriftelijk afwijken van het in dit artikel bepaalde.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarde

 

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder zich op enige korting verrekening of opschorting te kunnen beroepen.  Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te staken, indien opdrachtgever op enigerlei wijze zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt. 

2. De opdrachtgever verplicht zichzelf na opdrachtbevestiging 50% van het totaal geoffereerde bedrag te voldoen. De resterende 50% dient te worden voldaan na aflevering van het product(en). De factuur dient te worden voldaan op een door opdrachtnemer aangegeven rekening.                            

3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt is deze in gebreke wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag.  Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist. Vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum. De verhoging van het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 

 

Artikel 10. Geheimhouding en non-concurrentie

 

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van een jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de door opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen. 

                        

Artikel 11. Toepasselijk recht

 

1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en leverancier wordt beheerst door het Nederlands recht.

2. Ten aanzien van geschillen in verband met de overeenkomst is de bevoegde

rechter te Rotterdam exclusief bevoegd.